Reglement Oqido onderdeel gastouderbureau

 • Aanmelding als gast- of vraagouder geschiedt schriftelijk door middel van een voorlopig aanmeldingsformulier.
 • Het gastouderbureau is te bereiken op: tel. 0545 – 461130
 • Gast- en vraagouders dienen een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben.
 • De gastouder wordt daarnaast aangeraden, indien zij op te vangen kinderen per auto wil vervoeren, een ongevallen-inzittendenverzekering af te sluiten.
 • De gastouder dient een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen van zichzelf, partner en inwonende kinderen boven de 18 jaar.
 • Eisen aan de opvanglocatie:
  • de gastouder kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en het protocol kindermishandeling en handelt hier naar
  • er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 11⁄2 jaar
  • er is voldgende speelruimte binnen en buiten
  • bij opvang van 4 of meer kinderen is er een achterwacht beschikbaar
  • de opvanglocatie is altijd en volledig rookvrij
  • de opvanglocatie is voorzien van goed functionerende rookmelders
  • de opvanglocatie is hygiënisch en kindveilig 
 • De gastouder mag het volgend aantal kinderen opvangen:
  • zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief de eigen kinderen tot 10 jaar
  • vijf kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4 jaar; inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar
  • vier kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal twee van 0 jaar; ook weer inclusief de eigen kinderen van deze leeftijd
 • Elke verandering in persoonlijke omstandigheden of gemaakte afspraken tijdens het koppelingsgesprek dient men zo snel mogelijk door te geven aan het gastouderbureau.
 • De dagen en tijden van de opvang worden genoteerd op een digitale urenkaart. Deze kaart wordt gecontroleerd door de gast- en vraagouder en uiterlijk voor de 5e van de maand per mail aangeleverd bij het gastouderbureau.
 • De opvanguren op de urenkaart worden aan de gastouder uitbetaald en bij de vraagouder geïncasseerd.
 • De uurprijs bestaat uit een deel opvangkosten en een deel bureaukosten. Afhankelijk van het aantal uren per maand wordt het tarief bepaald (zie tarievenlijst).
 • Gast en vraagouder kunnen de opvang van een kind eenzijdig beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 • Indien er niet op tijd is opgezegd, is de ouder verplicht de in de overeenkomst afgesproken tijden een maand door te betalen.
 • Bij onverwachte omstandigheden, waardoor de gastouder langdurig geen opvang kan bieden (ziekte, zwangerschap e.d.), kunnen de vraagouders een beroep doen op een reservegastouder (indien aanwezig).
 • Bij verhindering of afwezigheid van het gastkind dient ruim van tevoren (minimaal 2 weken) met de gastouder te worden overlegd, anders worden de afgesproken opvanguren in rekening worden gebracht.
 • Het is belangrijk dat zowel gast- als vraagouder op tijd hun vakantieperioden aan elkaar doorgeven; in principe twee maanden van tevoren.
 • Bij onderlinge regeling tussen gast- en vraagouder van de opvang, buiten het gastouderbureau om, volgt uitschrijving.